2345464

මුළුතැන්ගෙයි අයිතම

  • 2 Pack Cabinet Door/Wall Mount Pot Lid Organizer Rack

    2 ඇසුරුම් කැබිනට් දොර/වෝල් මවුන්ට් පොට් පියන සංවිධායක රාක්කය

    මෙම මුළුතැන්ගෙයි ගබඩා රාක්කය ඔබේ නිවසේ කැබිනට්, පැන්ට්රි, බිත්ති සහ වෙනත් ස්ථාන සඳහා පරිපූර්ණයි.ප්ලාස්ටික්, වීදුරු සහ ලෝහ පියන තබා ගන්න.ඔබේ බඳුන සහ පෑන් පියන බිත්තියේ ගබඩා කිරීමෙන් වටිනා පැන්ට්රි රාක්ක ඉඩ ඉතිරි කරන්න.සංවිධායක රාක්කය රවුම්, කන් බොත්තම් යනාදී විවිධ හැන්ඩ්ල් වර්ග සහිත පියන ගබඩා කරයි. ටපර්වෙයාර් සහ අනෙකුත් පියන රැඳවීම සඳහා ද විශිෂ්ටයි!