2345464

ෂවර් කැඩි

  • Shower Caddy Hanging Over Door Bathroom Storage Rack

    ෂවර් කැඩි දොරට උඩින් එල්ලෙන නානකාමර ගබඩා රාක්කය

    මෙම ෂවර් රාක්කය ගබඩා කිරීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇත.ඔබට එය නානකාමරයේ, කාමරයේ හෝ මුළුතැන්ගෙයෙහි අඟල් 1.77 ට නොඉක්මවන ඕනෑම දොරක් මත එල්ලා තැබිය හැකිය.රාත්තල් 40ක් දක්වා බර පැටවීමේ හැකියාවක් සහිතව, එය ඔබගේ ගබඩා අවශ්‍යතා මනාව විසඳාගත හැක.මෙම ෂවර් කැඩිට ස්ථර දෙකක් ඇත.ඉහළ තට්ටුව විවිධ ෂවර් ජෙල්, ෂැම්පු තැබීමට භාවිතා කළ හැකි අතර, පහළ ස්ථරයේ සබන් තැබීම සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති සබන් රඳවනයක් ඇත.රේසර්, නාන බෝල සහ තුවා ගබඩා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති කොකු ද තිබේ.